POZOR ZMĚNA - Zápis do 1. ročníku

POZOR ZMĚNA - Zápis do 1. ročníku

25.03.2020
Vážení rodiče,
v důsledku mimořádných opatření vlády ČR je nutné upravit průběh zápisu dětí do 1. třídy ve školním roce 2020/2021. Abychom Vám v tomto významném kroku Vašeho dítěte pomohli, zveřejňujeme popis toho, jak máte postupovat.

Aktuální informace i formuláře najdete zde na webových stránkách školy www.zsceskaves.cz a můžete nám také zavolat do kanceláře školy na tel. 584 428 170. Přejeme Vám klidné dny a těšíme se v novém školním roce na Vašeho prvňáčka. Osobní setkání, návštěvu školy a zábavné aktivity zatím odkládáme na neurčito – budeme Vás informovat.

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí formou pouhého DORUČENÍ ŽÁDOSTI zákonného zástupce dítěte. Termín pro příjem žádostí je od 1.4.2020 do 17.4.2020.

Formuláře potřebné k zápisu obdrží zákonní zástupci dětí přihlášených k pobytu v obci Česká Ves do poštovní schránky. Dále je možnost je stáhnout na odkazech níže, případně po domluvě si objednat vyzvednutí v kanceláři školy.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

1. Zákonný zástupce dítěte VYPLNÍ ŽÁDOST O PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání.

2. Současně s Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání vyplní zákonný zástupce také SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (je pro další kroky nezbytný).

3. Žádost o přijetí a Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonný zástupce DORUČÍ ŠKOLE v termínu od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

PRO DORUČENÍ zvolte jeden z následujících způsobů:

 • vložením do dopisní schránky školy umístěné u hlavního vchodu školy (v zalepené obálce)
 • poštou na adresu školy (ZŠ Česká Ves, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves)
 • do datové schránky školy (ID schránky: mbipkh3)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

POTÉ, CO PODÁTE ŽÁDOST:

Po obdržení žádosti Vám e-mailem nebo telefonicky SDĚLÍME REGISTRAČNÍ ČÍSLO VAŠÍ ŽÁDOSTI.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce vydá ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje formou zveřejnění registračního čísla uchazeče. Seznam registračních čísel přijatých uchazečů se zveřejňuje na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním registračního čísla se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
 • Pokud zákonný zástupce dítěte požaduje převzetí rozhodnutí o přijetí, může o to požádat.

INFORMACE K VĚKOVÝM KATEGORIÍM DĚTÍ

VĚK DÍTĚTE (6 let):

 • 6 let k 31. 8. 2020 = dítě narozené od 1. 9.2013 do 31. 8. 2014
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

VĚK DÍTĚTE (5 let):

 • 5 let k 31. 8. 2020 = dítě narozené od 1. 9.2014 do 31. 8. 2015

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží níže uvedené dokumenty:

 1. dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP a SPC)
 2. dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP a SPC) a vyjádření pediatra

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

O odklad povinné školní docházky má zákonný zástupce dítěte možnost požádat, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky VYPLNÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE a doručí škole výše uvedeným způsobem (viz. PODÁNÍ ŽÁDOSTI). Žádost je k dispozici také on-line na www.zsceskaves.cz v sekci Dokumenty školy. K Žádosti o odklad PŘILOŽTE TAKÉ ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Společně s žádostí doložíte DOPORUČUJÍCÍ POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PPP nebo SPC) a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. 2020 doporučující posudky, nebo neodstraní jiné vady, přeruší škola správní řízení na dobu nezbytně nutnou (do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Česká Ves.
2. Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Česká Ves, byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
3. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.
4. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

POČET ŽÁKŮ PŘIJÍMANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

• Ve školním roce 2020/2021 lze otevřít až dvě první třídy. Žáci budou přijímáni do celkové kapacity školy. 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ

• Na adresu uvedenou v žádosti obdržíte dopis s registračním číslem dítěte (žadatele) 
• Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy www.zsceskaves.cz
• Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich.
• Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

V České Vsi dne 25.03.2020

Mgr. Filip Worm
ředitel školy

Ke stažení