POZOR ZMĚNA - Zápis do 1. ročníku

POZOR ZMĚNA - Zápis do 1. ročníku

25.03.2020
Vážení rodiče,
v důsledku mimořádných opatření vlády ČR je nutné upravit průběh zápisu dětí do 1. třídy ve školním roce 2020/2021. Abychom Vám v tomto významném kroku Vašeho dítěte pomohli, zveřejňujeme popis toho, jak máte postupovat.

Aktuální informace i formuláře najdete zde na webových stránkách školy www.zsceskaves.cz a můžete nám také zavolat do kanceláře školy na tel. 584 428 170. Přejeme Vám klidné dny a těšíme se v novém školním roce na Vašeho prvňáčka. Osobní setkání, návštěvu školy a zábavné aktivity zatím odkládáme na neurčito – budeme Vás informovat.

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí formou pouhého DORUČENÍ ŽÁDOSTI zákonného zástupce dítěte. Termín pro příjem žádostí je od 1.4.2020 do 17.4.2020.

Formuláře potřebné k zápisu obdrží zákonní zástupci dětí přihlášených k pobytu v obci Česká Ves do poštovní schránky. Dále je možnost je stáhnout na odkazech níže, případně po domluvě si objednat vyzvednutí v kanceláři školy.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

1. Zákonný zástupce dítěte VYPLNÍ ŽÁDOST O PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání.

2. Současně s Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání vyplní zákonný zástupce také SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (je pro další kroky nezbytný).

3. Žádost o přijetí a Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonný zástupce DORUČÍ ŠKOLE v termínu od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

PRO DORUČENÍ zvolte jeden z následujících způsobů:

 • vložením do dopisní schránky školy umístěné u hlavního vchodu školy (v zalepené obálce)
 • poštou na adresu školy (ZŠ Česká Ves, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves)
 • do datové schránky školy (ID schránky: mbipkh3)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

POTÉ, CO PODÁTE ŽÁDOST:

Po obdržení žádosti Vám e-mailem nebo telefonicky SDĚLÍME REGISTRAČNÍ ČÍSLO VAŠÍ ŽÁDOSTI.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce vydá ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje formou zveřejnění registračního čísla uchazeče. Seznam registračních čísel přijatých uchazečů se zveřejňuje na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním registračního čísla se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
 • Pokud zákonný zástupce dítěte požaduje převzetí rozhodnutí o přijetí, může o to požádat.

INFORMACE K VĚKOVÝM KATEGORIÍM DĚTÍ

VĚK DÍTĚTE (6 let):

 • 6 let k 31. 8. 2020 = dítě narozené od 1. 9.2013 do 31. 8. 2014
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

VĚK DÍTĚTE (5 let):

 • 5 let k 31. 8. 2020 = dítě narozené od 1. 9.2014 do 31. 8. 2015

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží níže uvedené dokumenty:

 1. dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP a SPC)
 2. dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP a SPC) a vyjádření pediatra

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

O odklad povinné školní docházky má zákonný zástupce dítěte možnost požádat, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

ŽÁDOST O ODKLAD povinné školní docházky VYPLNÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE a doručí škole výše uvedeným způsobem (viz. PODÁNÍ ŽÁDOSTI). Žádost je k dispozici také on-line na www.zsceskaves.cz v sekci Dokumenty školy. K Žádosti o odklad PŘILOŽTE TAKÉ ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Společně s žádostí doložíte DOPORUČUJÍCÍ POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PPP nebo SPC) a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. 2020 doporučující posudky, nebo neodstraní jiné vady, přeruší škola správní řízení na dobu nezbytně nutnou (do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení).

V České Vsi dne 25.03.2020

Mgr. Filip Worm
ředitel školy

Ke stažení