Kroky k otevření školy

Kroky k otevření školy

06.05.2020
(21.05.2020) Vážení rodiče, zde najdete informace k obnovení výuky na 1. stupni a konzultacím 9. tříd (včetně potřebných dokumentů).

1. stupeň od pondělí 25. května

(21.05.2020)

Přidány dokumenty: Prezentace z videokonference s rodiči, formulář k odchodu žáka ze školy a mapka stanovišť před školou (ranní příchod ke škole).

(06.05.2020)

Dobrý den, vážení rodiče (zákonní zástupci dětí),

od pondělí 25. května 2020 bude opět v omezené míře obnovena možnost osobní přítomnosti dětí 1. stupně na naší škole.

Naším hlavním úkolem stále zůstává v první řadě zajistit kvalitní vzdělávání na dálku. I přesto někteří z vás zvažují možnost poslat dítě do školy. Abychom vám pomohli v rozhodování, přečtěte si základní postupy a organizační pokyny:

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 • Z personálních důvodů můžeme zajistit výuku ve škole pouze na 5 hodin denně (řádově od 7:30–9.00 do 12.30–14:00 podle ročníku) – přesný harmonogram zveřejníme po uzavření přihlášek.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané Čestné prohlášení, bez něhož žáku nemůže být umožněn vstup do školy.
 • Čestné prohlášení je v příloze tohoto článku (pro ty z vás, kdo si ho nemohou vytisknout, jsou formuláře také k vyzvednutí před vstupem do školy).

RIZIKOVÉ FAKTORY:

 • Detailně popsány v Čestném prohlášení
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili uvedené rizikové faktory a pokud žák (případně osoby s ním žijící v jedné domácnosti) patří do rizikové skupiny, aby se rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

JÍDELNA:

 • Bude v provozu s přísnějšími nároky na hygienu a rozestupy dětí
 • Objednávání stravy umožněno pouze dálkově (telefonicky, mail, systém Strava)

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY:

 • Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Nástup jednotlivých ročníků (skupin) bude oddělen časově v rozmezí od 7:30 do 9:00 (budete informováni po definitivním rozdělení skupin). Bližší instrukce k organizaci vstupu do školy a přesné časy dostanete před 25. 5.

Vaše závazné rozhodnutí, zda dítě od 25. května pošlete do školy či nikoliv, oznamte třídní učitelce žáka do neděle 17. 5. (můžete i dříve, abychom měli dostatek času na přípravu).

Plné znění dokumentu MŠMT popisujícího zajištění provozu školy do konce školního roku 2019/2020 najdete níže v souborech ke stažení.

Věřím, že se nám společně podaří zdárně dokončit tento školní rok. Případné dotazy směřujte na třídní učitele. Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny.

Mgr. Filip Worm, ředitel školy

-------------------------------------------

Žáci 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy - od pondělí 11. května

Informujeme zákonné zástupce žáků 9. ročníků, že od 11. 5. je umožněna také osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Třídní učitelé 9. A a 9. B kontaktují zákonné zástupce žáků, aby se vyjádřili do 10. 5., zda jejich děti možnost navštěvovat konzultace využijí či nikoliv.

Následně budou ve spolupráci s vyučujícími matematiky a českého jazyka vytvořeny skupinky žáků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat v rozsahu 2 hodiny týdně matematika a 2 hodiny týdně český jazyk. Organizačně bude výuka zařazena do dvou dnů – pondělí a středa. Přesné časy výuky budou žákům upřesněny po rozdělení do skupin.

Obsahem výuky je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Žáci, kteří se na přípravu na přijímací zkoušky přihlásí, budou informováni o nutných hygienických a organizačních opatřeních. Vstup do školy nebude možný bez podepsaného Čestného prohlášení (níže ke stažení) a s osobními ochrannými prostředky (rouška).

Obědy pro žáky 9. ročníků nezajišťujeme.

Přeji žákům, aby i navzdory současné situaci byli v přijímacím řízení na své vysněné školy úspěšní a aby dokázali využít poznatky a dovednosti nabyté během docházky na naši školu.

Mgr. Filip Worm, ředitel školy