Průběžné informace k dění kolem COVID-19

Průběžné informace k dění kolem COVID-19

09.10.2020
(Archiv) Informace od 31. 8. 2020 do 13. 10. 2020

9.10.2020

1. stupeň: RUŠÍ SE PLAVÁNÍ. Jinak beze změny (zákaz zpěvu, TV pokračuje).

2. stupeň:

V týdnu od 12. do 16. října 2020 ZŮSTÁVAJÍ DOMA žáci 8. a 9. ročníku. Výuka bude probíhat distančním způsobem dle platného rozvrhu. Úkoly a termíny videokonferencí budou učitelé žákům posílat přes Google Učebnu (jako na jaře).

V týdnu od 19. do 23. října 2020 pak ZŮSTANOU DOMA žáci 6. a 7. ročníku ve stejném systému Google Učebny. (Novým žákům 6. ročníku vše vysvětlíme v průběhu týdne ve škole.)

Připomínáme, že distanční výuka je POVINNÁ. Pokud se Vaše dítě nebude moci účastnit videokonference nebo nebude mít možnost odevzdat úkol v Google Učebně, je potřeba DŮVOD OZNÁMIT TŘÍDNÍMU UČITELI (jinak vznikne neomluvená absence).

Obědy budou dětem po dobu distanční výuky ODHLÁŠENY PLOŠNĚ. Pokud máte zájem oběd odebrat, pak se sami přihlaste běžným způsobem. Výdej stravy žákům na distanční výuce je od 13:30 do 13:45 (nejlépe do jídlonosiče).

ŠKOLNÍ DRUŽINA: Dle systému z minulého týdne (ráno pouze 1. - 3. tř. / odpoledne 1. - 5. tř. ale pouze do 16.00 hod.)

ŠKOLNÍ KLUB: ZRUŠENO


8.10.2020

Vážení rodiče, na aktuální dění budeme reagovat v průběhu pátku. Informace sledujte zde na webu, budeme Vás informovat i přes Komens.


5.10.2020

Vyjádření ředitele školy k otázce výskytu pozitivně testovaných žáků: "Na základě dotazu na aktuální situaci na ZŠ Česká Ves jsem kontaktoval paní MUDr. Veroniku Panáčkovou z Krajské hygienické stanice (územní pracoviště Šumperk, oddělení hygieny dětí a mladistvých). Ujistila mě, že jsou s pozitivně testovanými jedinci v kontaktu a pokud vyhodnotí někoho jako rizikového, pak ho budou SAMI KONTAKTOVAT. (A naopak - pokud nejste KHS osloveni, pak jste byli vyhodnoceni jako osoby, které nejsou pro danou situaci považovány za ohrožené). Škola má i nadále postupovat v prevenci podle pokynů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví, tak jako činí doposud. (K 5. 10. 2020 víme o 3 žácích, cca 0,8% žáků školy)."

Jak má ředitel postupovat, pokud je u žáka potvrzena nákaza virem Covid-19?
“V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS) na základě provedeného epidemiologického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce a době kontaktu s pozitivním případem, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, konkrétním zdravotním obtížím pozitivního jedince v prostředí školy, zavedeným opatřením v daném zařízení, používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou, povrchů i ploch atd. Ředitel školy se tak bude řídit pokyny místně příslušné KHS.” (Zdroj Ministerstvo zdravotnictví)


5.10.2020

Vážení a milí rodiče,
na základě Usnesení vlády z 30. 9. bylo nutné na naší škole udělat určitá opatření s platností od pondělí 5. 10. 2020.

VÝUKA POUZE DO 13:30

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
RÁNO pouze 1. až 3. třída!
ODPOLEDNE 1. až 5. tř. - provoz POUZE DO 16:00 hod.

ŠKOLNÍ KLUB na 2. stupni NEBUDE!

ŠKOLNÍ KROUŽKY - kde je možné dodržet počet max. 10 osob se je budeme snažit zachovat, budete informováni vedoucími kroužků.

-------

"mimořádným opatřením (...) se omezuje provoz škol (...) tak, že součástí vzdělávání NENÍ ZPĚV ANI SPORTOVNÍ ČINNOST uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). (...) zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy." 

"U 1. STUPNĚ základních škol (...) se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění."

"U 2. STUPNĚ základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje, ovšem bez sportovní činnosti)."

"organizace ŠKOLNÍ DRUŽINY tak, aby oddělení, popřípadě skupina byla tvořena žáky jedné třídy"


1.10.2020

Čekáme na bližší pokyny k nouzovému stavu, který má platit od pondělí 5. 10. 2020. Budeme vás informovat.


23.09.2020

Ředitelské volno navrhované ministrem zdravotnictví v pátek 25. 9. 2020 NEBUDE. Článek k tématu si můžete přečíst ZDE.


21.09.2020

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání platí:

Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
• Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.


09.09.2020

Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

Plné znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví najdete ZDE.

Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:

-  děti do dvou let věku,

- děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

- osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,

- internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

- školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

- školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

- žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, (Pozn.: Školy tzv. speciální)

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Zdroj: MŠMT - Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru 


31.08.2020

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY
-
Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
- Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 
- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

"S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19."

Proto jako základní škola vyzýváme rodiče, aby své dítě v případě zdravotních potíží (které odpovídají VIROVÉMU onemocnění) NEPOSÍLALI do školního kolektivu. Případné pochybnosti konzultujte s dětským lékařem, který je k posouzení zdravotního stavu dítěte kompetentní.

"Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):

- Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. 
- Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod."

(K 31. 8. 2020 nebylo naší škole od KHS nařízeno žádné z výše uvedených opatření.)

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:
- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
- Skupinová izolace, event. sociální distance.
- Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)  a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
- Opakovaná edukace.

Zdroj: Manuál MŠMT "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19" (vydáno 17. 8. 2020, v aktuálním znění)