Výuka od 1. března 2021

Výuka od 1. března 2021

27.02.2021
Na základě krizového opatření vlády se přesouvá na distanční výuku také 1. a 2. třída. Provoz školní družiny a školního klubu není možný. Výdej jídla žákům a mimoškolním strávníkům do jídlonosičů zadním vstupem do jídelny. Více v textu zde:

Vybrané informace ze stránek MŠMT:

Od 27. 2. 2021 se krizovým opatřením nově ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy

- ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu.

I nadále je povolena osobní přítomnost:

- při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání…

A nadále je povoleno:

- konání přijímacích zkoušek…

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Žáci, kteří se účastní distanční výuky, a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem, není možné stravu konzumovat na místě. Provozní řešení na ZŠ Česká Ves - zadní vstup do jídelny. Více telefonicky u p. Švece.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona. Žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání. Ve specifických případech (zejm. není-li možná dálková komunikace) je i přes přechod na distanční vzdělávání možnost osobní konzultace se žákem za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Tato KONZULTACE je možná na základní škole v podobě pedagog + žák + zákonný zástupce. O konzultacích rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím ke vzdělávacím potřebám žáka nebo studenta. Individuální konzultace jsou dobrovolné.

Dále je možné, aby žák nebo zákonný zástupce žáka DOŠEL DO ŠKOLY VYZVEDNOUT/ODEVZDAT např. pracovní listy, úkoly či ICT techniku nebo naopak, aby zástupce školy tyto prostředky přinesl/vyzvedl v rodině žáka. V jiných případech je intenzivnější kontakt mezi žákem a pedagogickým pracovníkem, s ohledem na omezení volného pohybu osob, zakázán.

ROUŠKY

1. Všem osobám se nařizuje mít ve všech

- vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

- ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy jedné domácnosti

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska (např. chirurgická nebo jednorázová rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové), na které se nevztahuje výjimka níže, povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.

4. V prostředcích veřejné dopravy a v jiných v motorových vozidlech, stejně tak v čekárně/nástupišti mají mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí na těchto místech nosit výlučně respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2).

PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ SPORTOVIŠŤ

Obecně je zakázán provoz vnitřních sportovišť a vnitřních prostor venkovních sportovišť

ŠKOLA V PŘÍRODĚ, ŠKOLNÍ VÝLETY A PODOBNÉ ŠKOLNÍ AKCE

Tyto aktivity jsou zakázány.