Informace k zahájení školního roku 2021/22

Informace k zahájení školního roku 2021/22

25.08.2021
Vážení a milí rodiče, žáci, prázdniny utekly jako voda a máme zde nový školní rok. Jaké budou jeho první dny? (rozklikněte - video v článku)

STRUČNÉ SHRNUTÍ VE VIDEU ZDE.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Jak bude probíhat 1. září?

- v 8:00 ve třídách - žáci a třídní učitel.

- v 8:15 pro 1. třídu

Výuka:

- pouze 1 vyučovací hodina

Obědy

- se vydávají od 9:30

- je potřeba se přihlásit - informace ZDE

Školní družina

- již v plném provozu od 6:30 do 16:30

Žáci 1. třídy

- informace posíláme rodičům v samostatném emailu

2. a 3. září - hodiny s třídním učitelem

- 1. stupeň výuka do 11:45

- 2. stupeň výuka do 12:30

Výuka dle rozvrhu začne v pondělí 6. září.

ROUŠKY

a) testovaní s negativním výsledkem

- žáci nosí roušky pouze na chodbách (společné prostory školy), ve třídě je nemají

b) netestovaní

- nosí roušky také při výuce

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ

- V termínech 1., 6. a 9. září 2021 vždy v 8:00 v kmenové třídě za přítomnosti třídního učitele (státem dodávané testy z nosu).

- Pokud chcete pro dítě použít vlastní test (např. ze slin) nebo chcete být při testování přítomni, tak Vám nabízíme možnost přijít do školní jídelny před vyučováním v časech 1. září od 7:30 a případně také 6. a 9. září od 7:40 hodin.

- Když žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo jiný den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

- Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu). Potvrzení předložte vždy třídnímu učiteli.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

VÝJIMKA PRO NOŠENÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST (rozuměno u dětí a žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

Podrobnější informace zde:

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/