Přijímací řízení na SŠ 2021/2022

Informace pro rodiče o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách – školní rok 2021/2022

Termíny odeslání přihlášek na střední školu:

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021 (přihláška musí být do uvedeného termínu již na střední škole).

Ostatní obory vzdělávání: do 1. března 2022 (přihláška musí být do uvedeného termínu již na střední škole).   

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.

Termíny přijímací zkoušky:

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou:  2. – 15. ledna 2022

                                                                                   .

Ostatní obory vzdělávání: 22. – 30. dubna 2022.

Konání jednotné zkoušky: čtyřleté obory: 12. a 13. dubna 2022

                                           víceletá gymnázia: 19. a 20. dubna 2022

Náhradní termín pro konání jednotné zkoušky: 10. a 11. května 2022 

Termíny konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů musí školy na svých webových stránkách zveřejnit nejpozději:

Školy s obory vzdělávání s talentovou zkouškou: do 30. října

Ostatní střední školy: do 31. ledna

Pro první kolo přijímacího řízení musí střední koly vyhlásit v uvedeném termínu nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí na střední školu:

Ředitel střední školy do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do 2 pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22. do 30. dubna 2022

Pozor: výsledky stačí zveřejnit na internetu. Pouze nepřijatým se posílají písemně.

Odvolací řízení:

V případě nepřijetí na střední školu se lze do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí  odvolat prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání by mělo obsahovat:

  • označení správního orgánu, jemuž je určeno
  • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
  • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
  • důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy
  • důvody odvolání (v jakém rozsahu je odvolání napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo)
  • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče
  • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

Další kolo přijímacího řízení:

Vyhlašují pouze střední školy, které nenaplní třídy v prvním kole a je určeno neúspěšným uchazečům z první kola. Počet přihlášek je v tomto kole neomezen.

 

Vyplňování přihlášek na střední školu:

Žák předá výchovné poradkyni lístek s názvem a adresou střední školy, dále zde musí být uveden kód a název oboru.

Vyplnění přihlášky zajistí výchovná poradkyně a odevzdá žákovi.

Žák si zajistí zdravotní potvrzení na přihlášce (pokud střední škola požaduje) a spolu se zákonným zástupcem uvedeným na přihlášce podepíše přihlášku.

Takto vyplněnou přihlášku podepisuje ředitelka školy a teprve v teď může být přihláška odeslána na stření školu.

Přihlášky na střední školu si žáci odesílají sami.

Zápisový lístek:

Obdrží žák spolu s pololetním vysvědčením.

Žáci, kteří se hlásí na školy s talentovou zkouškou, obdrží zápisový lístek do vánočních prázdnin.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Zápisový lístek se musí do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit na střední školu, na kterou byl žák přijat a chce na této škole studovat.

V případě ztráty nebo zničení se vydává náhradní zápisový lístek. Podmínkou jeho vydání je čestné prohlášení o ztrátě zápisového lístku podepsané zákonným zástupcem žáka.

Internetové adresy:

www.portal.mpsv.cz

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.scio.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

Důležitá telefonní čísla:

Pedagogicko-psychologická poradna Jeseník:  584 411 829

(Pro vycházející žáky nabízí testy profesní orientace, které jim mohou pomoci s výběrem střední školy.)

Informační a poradenské středisko ÚP Jeseník: 950 121 451, 770 160 714 –  Ing. Ivana Pavlovová 

Konzultační hodiny výchovného poradce:

Čtvrtek 14:15 – 16:00. Jindy dle domluvy.