Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

Informace pro rodiče o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách – školní rok 2022/2023

Termíny odeslání přihlášek na střední školu:
Obory vzdělávání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022 (přihláška musí být do
uvedeného termínu již na střední škole).
Ostatní obory vzdělávání: do 1. března 2023 (přihláška musí být do uvedeného termínu již na
střední škole).
Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.

Termíny přijímací zkoušky:
Obory vzdělávání s talentovou zkouškou: 2. – 15. ledna 2023

Ostatní obory vzdělávání: 22. – 30. dubna 2023.

Konání jednotné zkoušky: čtyřleté obory: 13. a 14. dubna 2023
víceletá gymnázia: 17. a 18. dubna 2023

Náhradní termín pro konání jednotné zkoušky: 10. a 11. května 2023

Termíny konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet
přijímaných uchazečů musí školy na svých webových stránkách zveřejnit nejpozději:
Školy s obory vzdělávání s talentovou zkouškou: do 30. října
Ostatní střední školy: do 31. ledna

Pro první kolo přijímacího řízení musí střední koly vyhlásit v uvedeném termínu nejméně dva
termíny pro konání přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí na střední školu:
Ředitel střední školy do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do 2 pracovních dnů
od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22. do 30. dubna 2023
Pozor: výsledky stačí zveřejnit na internetu. Pouze nepřijatým se posílají písemně.

Odvolací řízení:
V případě nepřijetí na střední školu se lze do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí
odvolat prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání by mělo obsahovat:
- označení správního orgánu, jemuž je určeno
- jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
- název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy
- důvody odvolání (v jakém rozsahu je odvolání napadeno, v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo)
- jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče
- datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

Další kolo přijímacího řízení:
Vyhlašují pouze střední školy, které nenaplní třídy v prvním kole a je určeno neúspěšným
uchazečům z první kola. Počet přihlášek je v tomto kole neomezen.

Vyplňování přihlášek na střední školu:
Žák předá výchovné poradkyni lístek s názvem a adresou střední školy, dále zde musí být
uveden kód a název oboru.
Vyplnění přihlášky zajistí výchovná poradkyně a odevzdá žákovi.
Žák si zajistí zdravotní potvrzení na přihlášce (pokud střední škola požaduje) a spolu se
zákonným zástupcem uvedeným na přihlášce podepíše přihlášku.
Takto vyplněnou přihlášku podepisuje ředitelka školy a teprve v teď může být přihláška odeslána na stření školu.
Přihlášky na střední školu si žáci odesílají sami.

Zápisový lístek:
Obdrží žák do 15. března 2023
Žáci, kteří se hlásí na školy s talentovou zkouškou, obdrží zápisový lístek do 30. listopadu 2022.
Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou (to neplatí
v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).
Zápisový lístek se musí do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit na střední
školu, na kterou byl žák přijat a chce na této škole studovat.
V případě ztráty nebo zničení se vydává náhradní zápisový lístek. Podmínkou jeho vydání je
čestné prohlášení o ztrátě zápisového lístku podepsané zákonným zástupcem žáka.

Internetové adresy:
www.portal.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.gwo.cz
www.scio.cz
www.msmt.cz
www.cermat.cz

Důležitá telefonní čísla:
Pedagogicko-psychologická poradna Jeseník: 584 411 829
(Pro vycházející žáky nabízí testy profesní orientace, které jim mohou pomoci s výběrem střední školy.)
Informační a poradenské středisko ÚP Jeseník: 950 121 451, 770 160 714 – Ing. Ivana Pavlovová

Konzultační hodiny výchovného poradce:
Středa 13:30 – 15:00. Jindy dle domluvy.