Přijímací řízení na SŠ 2024/2025

Informace pro rodiče o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách – školní rok 2024/2025

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Informace k přijímacímu řízení 2024/2025
1. Co zůstává stejné, nemění se
Jednotná přijímací zkouška pro maturitní obory:
Jednotná přijímací zkouška se bude konat z matematiky a českého jazyka.
 

Termíny:
1. termín: 12. dubna 2024
2. termín: 15. dubna 2024
 

Termíny pro osmiletá gymnázia:
1. termín: 16. dubna 2024
2. termín: 17. dubna 2024
 

Náhradní termíny (možnost využití, pokud se žák ze závažných důvodů nebude moci zúčastnit
řádného termínu přijímacích zkoušek)

1. termín: 29. dubna 2024
2. termín: 30. dubna 2024

Termín vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritéria a počty přijímaných na střední
školy

Termín: do 31. ledna 2024 na webových stránkách školy.

Druhé kolo přijímacího řízení
Vyhlašují ty střední školy, které nenaplní požadovanou kapacitu uchazečů v prvním kole.

2. Co bude nové, co se změní
Termín podání přihlášky na střední školy: Nejpozději do 20. února 2024

Množství podávaných přihlášek:
Nově bude možné podávat až tři přihlášky

Způsob podávání přihlášek:
a) prostřednictvím informačního systému na základě prokázání totožnosti s využitím
elektronické identifikace (DIPSY) (uchazeč - resp. zákonný zástupce - nic fyzicky nepodepisuje, vyplní v informačním systému o
přijímacím řízení jeden formulář přihlášky a vloží doklady pro všechny obory středního vzdělání, do kterých se uchazeč hlásí; dnem potvrzení přihlášky v informačním systému o přijímacím řízení je přihláška podána do všech oborů středního vzdělání, do kterých se uchazeč hlásí)
Tento informační systém bude spuštěn do 15. ledna 2024

b) v kombinované formě v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím
prostředku pro elektronickou identifikaci (uchazeč - resp. zákonný zástupce - vyplní v informačním systému o přijímacím řízení
jeden formulář přihlášky a vloží příslušné doklady pro každý obor středního vzdělání, vytiskne přihlášku v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení, podepíše a předá do všech škol, do jejichž oborů středního vzdělání se uchazeč hlásí)

c) formou tiskopisu (listinná podoba jako doposud)
(uchazeč - resp. zákonný zástupce - vyplní přihlášku na tiskopisu, přihlášku na tiskopisu podá do všech škol, do jejichž oborů středního vzdělání se uchazeč hlásí, na všech přihláškách na tiskopisu musí být pořadí oborů vzdělání shodné, k přihlášce připojí vždy další příslušné doklady; avizované nové formuláře).

Důležité!
Ministerstvo školství i střední školy podporují způsob podávání přihlášek formou a) nebo b) pokud je to jen trochu možné.

Výběr škol a jejich preference
Nově se budou muset uchazeči rozhodnout, které škola je pro ně prioritní.
To znamená: stanovení pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče (nelze již změnit po podání přihlášky).
Díky digitalizaci procesu přijímacího řízení bude tímto způsobem uchazeč přijat pouze do jedné školy a to do té, ve které uspěl, a byla u něho více preferovaná.
 

Prakticky: 1. škola Gymnázium Jeseník- prioritní – nastupuju tam, pokud budu přijat
2. škola SPŠ Jeseník- pokud nebudu přijat na 1. školu, nastupuji na druhou
3. škola SŠ gastronomie, farmářství a služeb – pokud nebudu přijat ani na 2. školu, nastupuji na tuto třetí
 

Pokud mě nevezmou ani na jednu ze tří škol na přihlášce, hlásím se do 2. kola přijímacího řízení.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se 2. kola přijímacího řízení

Konání jednotné přijímací zkoušky
CERMAT provede rozřazení do škol, ve kterých budou uchazeči skládat JPZ, a to na základě údajů v přihlášce (mělo by se jednat o školu uvedenou v přihlášce) a spádovosti. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.

Zápisové lístky
Již nebudou, ruší se.

Odvolání
Již nebude potřeba, ruší se.

Oznámení výsledků jednotné přijímací zkoušky a přijetí na střední školu
Centrum zpřístupní škole výsledky JPZ v informačním systému 6. května 2024.
 

Ředitel SŠ do 1 pracovního dne po zpřístupnění výsledků JPZ stanoví pořadí uchazečů
v přijímacím řízení a předá toto pořadí do informačního systému. Ředitel SŠ uvede pořadí u každého uchazeče, s výjimkou uchazečů, kteří nesplní kritéria přijímacího řízení.
• Centrum do 1 dne od předání pořadí ředitelem školy zpřístupní škole vyhodnocení, zda bude uchazeč přijat.
Ředitel školy následně do 1 pracovního dne od zpřístupnění vyhodnocení zkontroluje pořadí a v informačním systému potvrdí jeho        správnost.
• Následující 3 pracovní dny budou sloužit pro seznámení s podklady pro rozhodnutí pro
   zákonné zástupce a zletilé uchazeče.
Následně ředitelé SŠ zveřejní celkové výsledky na veřejně přístupném místě a Cermat na svých stránkách (4. pracovní den po            potvrzení pořadí uchazečů).

Ředitelé nezasílají rozhodnutí o nepřijetí žáka ke vzdělávání, tento krok je nahrazen zveřejněním na stránkách Cermat.

Výsledky předchozího vzdělávání ze základní školy
Zrušení povinnosti zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze základní školy,
ovšem je zachována možnost toto kritérium použít. Podle informací od ředitelů středních škol toto kritérium zachovají.
Určitě bude zachováno u učňovských oborů, kde je jediným hlediskem pro přijetí.

3. Rady pro rodiče, co teď mám a co teď mohu dělat
- vybírat vhodné střední školy (dny otevřených dveří, webové stránky (www.infoabsolvent.cz) Atlasy školství
- rozhodnout o prioritizaci mnou vybraných středních škol, kterou školu na přihlášku napíši jako první, druhou, třetí.

4. Užitečné webové stránky, kde hledat informace o středních školách:
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.remeslojeok.cz
www.olomouckeskolstvi.cz

Důležitá telefonní čísla:
Pedagogicko-psychologická poradna Jeseník: 584 411 829
(Pro vycházející žáky nabízí testy profesní orientace, které jim mohou pomoci s výběrem střední školy.)
Informační a poradenské středisko ÚP Jeseník: 950 121 451, 770 160 714 – Ing. Ivana Pavlovová

Konzultační hodiny výchovného poradce:
Středa 13:30 – 14:20. Jindy dle domluvy.

Ke stažení