Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány:

 • výchovným poradcem – Mgr. T. Šašvatová
 • metodikem prevence – Mgr. L. Steigerová
 • školním psychologem – Mgr. M. Novotná, Mgr. H. Bley

Program pracoviště:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče ve vyhrazených prostorách školy.

Konzultační hodiny:

Výchovný poradce – Mgr. T. Šašvatová (sasvatova@zsceskaves.cz, tel.: 584 428 170)
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:15 – 16:00

Metodik prevence – Mgr. L. Steigerová (steigerova@zsceskaves.cz, tel.: 732 653 333)
Konzultační hodiny: středa 14:00 – 15:30

Školní psycholog – Mgr. H. Bley (bley.helmut@gmail.com, tel.: 739 375 003)
Konzultační hodiny: každé poslední pondělí v měsíci 14:00 – 16:00

Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů. Mimo konzultační hodiny můžete použít uvedené kontaktní údaje.