Informace pro rodiče o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách – školní rok 2017/2018

Termíny odeslání přihlášek na střední školu:

  • Obory vzdělávání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2017 (přihláška musí být do uvedeného termínu již na střední škole).
  • Ostatní obory vzdělávání: do 1. března 2018 (přihláška musí být do uvedeného termínu již na střední škole).

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.

Termíny přijímací zkoušky:

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou: 2. – 15. ledna 2018

.

Ostatní obory vzdělávání: 22. – 30. dubna 2018

Konání jednotné zkoušky: čtyřleté obory: 12. a 16. dubna 2018

víceletá gymnázia: 13. a 17. dubna 2018

Náhradní termín pro konání jednotné zkoušky: 10. a 11. května 2018

Termíny konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů musí školy na svých webových stránkách zveřejnit nejpozději:

Školy s obory vzdělávání s talentovou zkouškou: do 30. října

Ostatní střední školy: do 31. ledna

Pro první kolo přijímacího řízení musí střední koly vyhlásit v uvedeném termínu nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí na střední školu:

Ředitel střední školy do 3 pracovních dnů od ukončení přijímacích zkoušek zveřejní výsledky.

Pozor: výsledky stačí zveřejnit na internetu. Pouze nepřijatým se posílají písemně.

Odvolací řízení:

V případě nepřijetí na střední školu se lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odvolat prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání by mělo obsahovat:

  • označení správního orgánu, jemuž je určeno
  • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
  • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání
  • důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy
  • důvody odvolání (v jakém rozsahu je odvolání napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo)
  • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče
  • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

Další kolo přijímacího řízení:

Vyhlašují pouze střední školy, které nenaplní třídy v prvním kole a je určeno neúspěšným uchazečům z první kola. Počet přihlášek je v tomto kole neomezen.

Vyplňování přihlášek na střední školu:

Žák předá výchovné poradkyni lístek s názvem a adresou střední školy, dále zde musí být uveden kód a název oboru.

Vyplnění přihlášky zajistí výchovná poradkyně a odevzdá žákovi.

Žák si zajistí zdravotní potvrzení na přihlášce (pokud střední škola požaduje) a spolu se zákonným zástupcem uvedeným na přihlášce podepíše přihlášku.

Takto vyplněnou přihlášku podepisuje ředitelka školy a teprve v teď může být přihláška odeslána na stření školu.

Přihlášky na střední školu si žáci odesílají sami.

Zápisový lístek:

Obdrží žák spolu s pololetním vysvědčením.

Žáci, kteří se hlásí na školy s talentovou zkouškou, obdrží zápisový lístek 30. 11. 2017

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Zápisový lístek se musí do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit na střední školu, na kterou byl žák přijat a chce na této škole studovat.

V případě ztráty nebo zničení se vydává náhradní zápisový lístek. Podmínkou jeho vydání je čestné prohlášení o ztrátě zápisového lístku podepsané zákonným zástupcem žáka.

Internetové adresy:

www.portal.mpsv.cz

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.gwo.cz

www.scio.cz

www.msmt.cz

Důležitá telefonní čísla:

Pedagogicko-psychologická poradna Jeseník: 584 411 829

(Pro vycházející žáky nabízí testy profesní orientace, které jim mohou pomoci s výběrem střední školy.)

Informační a poradenské středisko ÚP Jeseník: 950 121 451 – M. Suchá

Konzultační hodiny výchovného poradce:

Čtvrtek 14:15 – 16:00. Jindy dle domluvy.

Akce, které jsou určené vycházejícím žákům a jejich rodičům:

1. 11. 2017 – Burza škol – prezentace středních škol okresu Olomouc
8:00 – 17:00 – jídelna SOŠ gastronomie a farmářství Jeseník.
Akce je určena pro vycházející žáky i rodiče. Se žáky půjdeme v rámci vyučování.

20. 11. 2017 – Třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků
17:00 – jídelna naší školy (informace o přijímacím řízení, burza středních škol)

8. 12. 2017 – beseda k volbě povolání IX. B

15. 12. 2017 – beseda k volbě povolání IX. A

8:30 – 10:30 – IPS ÚP Jeseník.
Akce je určena pro vycházející žáky.

Mgr. Tamara Šašvatová