Šablony VLNKA 2021

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022377

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

724 492,00 Kč celkem

615 818,19 Kč EU

108 673,81 Kč Národní veřejné zdroje

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Aktivity projektu:

3.II/10 - Klub pro žáky ZŠ

3.II/11 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 - Projektový den ve výuce

3.II/13 - Projektový den mimo školu

3.II/14 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

3.II/2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

3.II/6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv