Šablony VLNKA 2019

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015699

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

1. 9. 2019 - 28. 2. 2022

1 702 753,00 Kč celkem

1 447 340,04 Kč EU

255 412,96 Kč Národní veřejné zdroje

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Aktivity projektu:

2.II/1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ

2.II/11 - CLIL ve výuce v ZŠ

2.II/12a - Nové metody ve výuce v ZŠ - čtenářská gramotnost

2.II/16a - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů

2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

2.II/17b - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 - Projektový den ve škole

2.II/20 - Projektový den mimo školu

2.II/21 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

2.II/6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost

2.II/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.II/6e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

2.II/9 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.V/11a - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub

2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK

2.V/13 - Projektový den mimo ŠD/ŠK

2.V/4f - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání

2.V/4g - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.V/6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.V/8 - Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK